Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

REKONŠTRUKCIA ÚČTOVNÍCTVA

&

SPRACOVANIE A PORADENSTVO

DAŇOVÝ PORADCA

SPÄTNÉ SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA A DAŇOVÝCH PRIZNANÍ KLIENTOM, KTORÍ SI Z AKÝCHKOĽVEK DÔVODOV ÚČTOVNÍCTVO NEVIEDLI.

SLUŽBY V OBLASTI REKONŠTRUKCIE ÚČTOVNÍCTVA

• SPÄTNÉ VEDENIE PODVOJNÉHO A JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA V ZMYSLE PLATNÝCH

ZÁKONOV SR

• SPRACOVANIE, ZAÚČTOVANIE A POSÚDENIE ÚČTOVNÝCH DOKLADOV O ICH OPRÁVNENOSTI

Z DAŇOVÉHO HĽADISKA

• VEDENIE ÚČTOVNEJ EVIDENCIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV

• EVIDENCIA DPH – PODKLAD PRE DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH

• ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA A PRÍLOHY PODĽA PLATNEJ METODIKY

• DAŇOVÉ PRIZNANIE – VYHOTOVENIE PODKLADU PRE PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV

PRÁVNICKÝCH OSÔB VRÁTANE PRÍLOH (SÚVAHU, VÝKAZ ZISKOV A STRÁT, CASH-FLOW A

POZNÁMKY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY)

• VYPRACOVANIE OPRAVNÝCH DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!