Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

DAŇOVÉ PRIZNANIA

&

VYPRACOVANIE A PORADENSTVO

DAŇOVÝ PORADCA

DAŇOVÉ PRIZNANIE PREDSTAVUJE VYVRCHOLENIE PRÁCE FIRMY ALEBO ŽIVNOSTNÍKA A KONEČNÉ FINANČNÉ ZÚČTOVANIE ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK.

PRE MNOHÝCH DAŇOVNÍKOV MÔŽE BYŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE AJ URČITÝM PREKVAPENÍM O HOSPODÁRENÍ FIRMY, HLAVNE AK NEÚČTOVALI PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO ROKA.

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB:

DAŇOVÉ PRIZNANIE Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB (DPPO) ZA PREDCHÁDZAJÚCE ZDAŇOVACIE OBDOBIE JE POVINNÝ PODAŤ DAŇOVNÍK V LEHOTE DO TROCH MESIACOV PO UPLYNUTÍ ZDAŇOVACIEHO OBDOBIA. ZDAŇOVACÍM OBDOBÍM JE KALENDÁRNY ROK, HOSPODÁRSKY ROK ALEBO INÉ OBDOBIE UVEDENÉ V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV Č. 595/2003 Z. Z. DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA DAŇOVNÍK MIESTNE PRÍSLUŠNÉMU DAŇOVÉMU ÚRADU.

DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB:

DAŇOVÉ PRIZNANIA K DANI Z PRÍJMU PRE FYZICKÉ OSOBY PODÁVAJÚ NIELEN ŽIVNOSTNÍCI, ALE AJ NIEKTORÍ ZAMESTNANCI, KTORÝCH CELKOVÝ ROČNÝ PRÍJEM PRESAHUJE STANOVENÚ ČIASTKU ALEBO MALI PRÍJEM Z VIACERÝCH ZÁVISLÝCH ČINNOSTÍ A NEPOŽIADALI ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA PREDDAVKOV NA DAŇ ALEBO NEDODALI VŠETKY POTREBNÉ DOKLADY.

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY:

PLATENIE DANE Z PRIDANEJ HODNOTY (DPH) JE UPRAVENÉ ZÁKONOM 222/2004 Z. Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

PONÚKAME VÁM KOMPLEXNÉ SLUŽBY SÚVISIACE S VÝPOČTOM PODKLADOV K DANI Z PRIDANEJ HODNOTY A ZASTUPOVANIE PRI STYKU S DAŇOVÝMI ÚRADMI. VÝPOČET DPH SA REALIZUJE V SÚLADE S NARIADENIAMI POŽADUJÚCIMI PODÁVANIE SÚHRNNÝCH VÝKAZOV K DPH.

VÝPOČET DPH A PRIZNANIE DPH SPRACÚVAME MESAČNE ALEBO ŠTVRŤROČNE PODĽA CHARAKTERU DAŇOVNÍKA.

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL:

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL JE DAŇOU, KTORÚ PLATÍ KAŽDÝ PODNIKATEĽ – DAŇOVNÍK, KTORÝ VYUŽÍVA MOTOROVÉ VOZIDLÁ PRI SVOJEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V SR.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ:

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ TREBA PODAŤ ZA POZEMKY, STAVBY, BYTY, RODINNÉ DOMY ČI NEBYTOVÉ PRIESTORY, KTORÉ ZMENILI V PREDCHÁDZAJÚCOM ROKU VLASTNÍKA. ROZHODUJÚCI JE PRITOM STAV VLASTNÍCTVA K 1. JANUÁRU POTVRDENÝ KATASTROM.

DAŇOVÉ PRIZNANIE TREBA PODAŤ AJ VTEDY, AK NASTALA DÔLEŽITÁ ZMENA OPROTI PREDCHÁDZAJÚCEMU ROKU.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!