Ekonomická kancelária

EKONOMICKÁ

KANCELÁRIA

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

&

SPRACOVANIE A PORADENSTVO

DAŇOVÝ PORADCA

Ponúkame Vám kompletné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy, daňového a ekonomického poradenstva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 z. z. v znení neskorších predpisov.

Našou prioritou je diskrétnosť, kvalitná a profesionálna práca a hlavne spokojnosť zákazníka.

ÚČTOVNÍCTVO VEDIEME AKO SÚSTAVU ÚČTOVNÝCH ZÁZNAMOV – ÚDAJOV, KTORÉ SÚ NOSITEĽMI INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA ÚČTOVANIA SKUTOČNOSTÍ O:

• STAVE A POHYBE MAJETKU

• STAVE A POHYBE ZÁVÄZKOV

• ROZDIELE MAJETKU A ZÁVÄZKOV

• VÝNOSOCH

• NÁKLADOCH

• PRÍJMOCH

• VÝDAVKOCH

• VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

SLUŽBY V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA:

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

• VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 431/2002 Z. Z.

V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

• SPRACOVANIE ÚČTOVNÝCH DOKLADOV, POSÚDENIE ICH SPRÁVNOSTI A

OPRÁVNENIE Z DAŇOVÉHO HĽADISKA

• VEDENIE ÚČTOVNEJ EVIDENCIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV

• EVIDENCIA DPH - PODKLAD PRE DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH

• ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA A PRÍLOHY PODĽA PLATNEJ METODIKY MF SR

• DAŇOVÉ PRIZNANIE - VYHOTOVENIE PODKLADU PRE PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV

FYZICKÝCH OSÔB VRÁTANE PRÍLOH (VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVÄZKOCH,

VÝKAZ O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH)

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

• VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 431/2002 Z. Z.

VZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

• SPRACOVANIE, ZAÚČTOVANIE A POSÚDENIE ÚČTOVNÝCH DOKLADOV O ICH OPRÁVNENOSTI

Z DAŇOVÉHO HĽADISKA

• VEDENIE ÚČTOVNEJ EVIDENCIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV

• EVIDENCIA DPH – PODKLAD PRE DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH

• ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA A PRÍLOHY PODĽA PLATNEJ METODIKY MF SR

• DAŇOVÉ PRIZNANIE – VYHOTOVENIE PODKLADU PRE PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV

PRÁVNICKÝCH OSÔB VRÁTANE PRÍLOH (SÚVAHU, VÝKAZ ZISKOV A STRÁT, CASH-FLOW A

POZNÁMKY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY)

CENA ZA SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA:

• CENA SA STANOVUJE PAUŠÁLNE NA ZÁKLADE PREDPOKLADANÝCH ÚČTOVNÝCH POLOŽIEK A VÝKONOV. ÚČTOVNOU POLOŽKOU V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE SA ROZUMIE ZÁPIS DO PEŇAŽNÉHO DENNÍKA. ÚČTOVNOU POLOŽKOU V JEDNODUCHOM ÚČTOVNÍCTVE SA ROZUMIE ZÁPIS DO PEŇAŽNÉHO DENNÍKA, ALE AJ ZÁPIS DO OSTATNÝCH EVIDENCIÍ - KNIHY POHĽADÁVOK, KNIHY ZÁVÄZKOV, EVIDENCIE DPH, EVIDENCIE MAJETKU. POČTY POLOŽIEK SA V PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH DOHODNUTÝCH S KLIENTOM VYHODNOCUJÚ A KLIENTOVI SA NAVRHUJE NOVÝ PAUŠÁL ZOHĽADŇUJÚCI POČET POLOŽIEK.

SPRACOVANIE MIEZD A EVIDENCIA:

• PRACOVNÉ ZMLUVY, DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE, DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI

ŠTUDENTOV

• DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

• VÝPOČET MIEZD

• PRIHLÁSENIE A ODHLÁSENIE PRACOVNÍKOV ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE ZDRAVOTNEJ

POISŤOVNE

• ZOSTAVY - VÝPLATNÉ PÁSKY, VÝPLATNÉ LISTINY, REKAPITULÁCIE, PREHĽAD DOVOLENIEK

• VÝKAZY PRE ORGÁNY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA, ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, DAŇOVÉHO

ÚRADU A ŠTATISTIKU

• BANKOVÉ PRÍKAZY NA ÚHRADU MIEZD PRACOVNÍKOM, POISTNÝM FONDOM A ODVOD DANE

• ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE A POTVRDENIE O PRÍJME

• PODKLADY PRE UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Ďalším prezeraním stránky súhlasíte s ich využívaním.

VIAC O COOKIES

FINECA © 2019 •

PRIVACY POLICY SLOVAK
ENGLISH
FULLSCREEN
Ekonomická kancelária

BACKGROUND

SOUND

!